Nový termín Valné hromady volejbalového oddílu

Výbor oddílu volejbalu oznamuje změnu datumu konání valné hromady oddílu volejbalu.

Z technických důvodů byl změněn termín konání Valné hromady oddílu volejbalu.

Výbor oddílu volejbalu oznamuje konání valné hromady oddílu volejbalu v novém termínu.

TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s.

Oddíl volejbalu

Stonky 860

686 01 Uherské Hradiště

IČO: 46956808-40

V Uherském Hradišti dne 22. 10. 2019

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Výbor TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s. oddílu volejbalu tímto oznamuje, že dne 27. 11. 2019 se koná valná hromada spolku TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s. oddílu volejbalu se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště.

Termín konání: středa 27. 11. 2019 v 17 hod

Místo konání: Restaurace Koníček, Družstevní 167, Uherské Hradiště

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedajícího valné hromady, schválení programu jednání
  3. Zpráva o výsledku jedtlivých družstev
  4. Výhled soutěží do budoucna
  5. Zpráva o hospodaření oddílu vč. příloh – hospodaření oddílu za období I. – IX. 2019
  6. Osamostatnění oddílu volejbalu
  7. Diskuze
  8. Usnesení
  9. Závěr

Organizační pokyny:

Prezence členů spolku, resp. jejich zmocněnců, bude zahájena od 16,45 hod v místě konání valné hromady. Za nezletilé členy oddílu se Valné hromady zúčastní jejich právní zástupci, nebo pověření zástupci.

V případě pokud nebude valná hromada usnášeníschopná je náhradní termín konání valné hromady 2.12.2019 v 17.30 v MSH Uherské Hradiště.

Za výbor oddílu volejbalu

Petr Plaček

místopředseda